DN Debatt “Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman”

http://www.dn.se/debatt/repliker/jagare-sportskyttar-och-samlare-maste-halla-samman/

Vissa tjänstemän inom polisen förefaller ha fått intrycket att det är fritt fram att driva en egen politisk agenda mot skyttegrenar och vapentyper polisen ”inte tycker om”, skriver Dennis Andersson.

Återigen ser vi i Peter Thorsells artikel, ”Vi behöver inte fler farliga skjutvapen”, opinionsbildning från en alltmer politiserad tjänstemannakår. Detta är ingalunda en ny företeelse, senast i somras sändes ett högst vinklat inslag i TV4 om dessa ”kraftfulla vapen olämpliga att finnas i civil ägo”, initierat på Polisen och utav nämnde Peter Thorsell. I TV4:s sändningstillstånd finns emellertid inget krav på objektivitet varpå inslaget inte kunde vara föremål för Granskningsnämnden. Debatt skall i görligaste mån bedrivas utan personpåhopp så undertecknad skall avhålla sig från detta genom att göra distinktion på privatpersonen Peter Thorsell och statstjänstemannen Peter Thorsell, sålunda skall jag bemöta dennes debattinlaga utifrån ett principiellt perspektiv.

Det är i sin fulla ordning om Peter Thorsell i egenskap av privatperson har en politisk ståndpunkt, men det är inte enligt mitt förmenande i sin ordning att statstjänstemannen Peter Thorsell å sitt ämbetes vägnar idkar politisk opinionsbildning. Det finns ett lagstiftande organ i detta land och det är vår riksdag. Polisen skall under inga omständigheter i en demokratisk stat ha lagstiftande makt eller bedriva en egen politisk linje. Dessvärre medförde den vapenutredning som genomfördes häromåret av Doris Högne Rydheim, själv ledamot i Rikspolisstyrelsen och rektor för Polishögskolan i Solna, att polisen gavs ytterligare befogenheter att definiera vad som är godtagbar skytteverksamhet och inte. Detta innebär i praktiken en ”gummibandslagstiftning” som inte är förutsägbar. I en rättsstat skall det vara ett grundkriterium att lagen skall vara förutsägbar. Undertecknad var delaktig i att skriva remissvaret på denna utredning å Svenska jägareförbundets vägnar, och i egenskap av stats- och samhällsvetare ställde jag mig ytterligt tveksam till denna utredning som bland annat propagerade för retroaktiv lagstiftning, något som bekant är förbjudet enligt Regeringsformen 2 kap. 10§. Samma sak gäller också nu för EU-kommissionens lagförslag som strider mot svensk grundlag.

Det praktiska utfallet av Rydheims utredning är att vi kan se hur vissa tjänstemän inom polisen förefaller ha fått intrycket av carte blanche att driva en egen politisk agenda mot skyttegrenar och vapentyper polisen ”inte tycker om”. Vi kan se hur vapenlicenshanteringen i vissa län befinner sig i ett katastrofalt tillstånd med hundratals JO-anmälningar som följd, ett tillstånd som inte enkom orsakas av brister i datasystem och personalbrist som polismyndigheten hävdar. Enligt Förvaltningslagen skall ett ärende ta 30 dagar att hantera, i bland annat Västra Götaland kan det däremot ta år och tröskande i rättsapparaten att få en licens på till exempel en AR15 för målskjutning inom IPSC (praktisk skyttegren) utfärdad trots att den sökande uppfyller alla kriterier. Vad gäller IPSC förutsätter detta en särskild utbildning samt att vederbörande inte förekommer i belastningsregistret, vilket i och för sig gäller i samtliga licensärenden, samt att ett synnerligen aktivt och seriöst tävlande föreligger för att få ett så kallat föreningsintyg för att kunna söka en licens i första läget. Det rör sig således om minst ett par år innan en IPSC-skytt kan söka licens för ett eget vapen. På denna tid finns en påtaglig social kontroll. Tilläggas skall att det aldrig någonsin i svensk kriminalhistoria varken stulits eller begåtts något brott med ett legalt IPSC-vapen.

Licenshanteringens brister har gett upphov till begreppet ”Västra Götalands-sjukan” i jakt- och skyttekretsar. Som bekant saknar emellertid JO tvingande makt. När Thorsell vidare hävdar att svensk lagstiftning behöver harmoniseras med EU:s far denne med osanning, vår lagstiftning harmoniserades i samband med EU-inträdet. Tvärtom har EU medlemsländer med långt mer liberal lagstiftning än vad vi har och det finns medlemsländer med närmast drakonisk lagstiftning. Vis av erfarenheten hur Polismyndigheten tillämpar ”gummibandstolkning” av lagar och regler har svenska jägare snarare all anledning att vara oroliga. Vad Sverige behöver är mindre av en politisering av tjänstemannakåren, inte mindre av legala vapen som enligt all empirisk forskning inte utgör ett samhällsproblem. Vad vi definitivt behöver också vore ett återinfört tjänstemannaansvar och en konstitutionsdomstol med tvingande mandat. Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman enligt den eviga devisen ”Enade vi stå, oeniga vi falla”. Tillsammans utgör vi 600 000 laglydiga medborgare och samtliga av oss har rösträtt, något våra politiska företrädare skall ha i åtanke då man tar ställning.

Dennis Andersson, jägare och sportskytt, stats- och samhällsvetare

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Libya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s