Varför är laglydiga vapenägare förbannade?

I dagarna har EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP) i Gefle Dagblad skrivit om att man i LIBE-utskottet ventilerat EU-Kommissionens förslag till nytt Vapendirektiv som kom i skenet av terrorattentaten i Paris förra året och att hon var nöjd med den kompromiss som nåddes.

http://www.gd.se/opinion/debatt/battre-vapenkontroll-okar-sakerhet

Samtidigt ställer sig Valero oförstående för den svidande kritik hon fått motta från laglydiga vapenägare. Hon hävdar att Miljöpartiet värnat laglydiga jägare och sportskyttars intressen. Som själv passionerad jägare och sportskytt upplever jag detta som en efterhandskonstruktion för att förbättra sin image och om man skall vara elak ett försök att ta åt sig av äran för det arbete som bl.a. Christoffer Fjellner (M) och Maria Corazza-Bildt (M) gjort för att moderera den värsta gallimatiasen från EU-kommissionens sida.

Tvärtom har Valero gått svenska Polismyndighetens tjänstemäns vägnar, bl.a. med att idka politisk lobbyism för att magasin skall ses som vital vapendel, vilket det tekniskt inte är då det inte behövs för att avfyra ett vapen, samt att få till stånd mentaltester för presumtiva vapenägare. Kruxet är att vi redan har en prövning mot belastningsregistret och vården har anmälningsplikt om någon lider av psykisk ohälsa om denne samtidigt är vapenägare. Förslagen är därför verkningslösa och komplicerar licensförfarandet än mer. Sistnämnda är redan statt i kristillstånd vilket renderat i hundratals JO-anmälningar mot Polismyndigheten och där vapenaffärer t.o.m. börjar gå i konkurs p.g a. den senfärdiga hanteringen hos myndigheten.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vapenaffarer

Intressant nog har Polismyndigheten redan börjat hänvisa till EU:s kommande direktiv i sitt tjänsteutövande för att kunna ge avslag, trots att direktivet inte vunnit laga kraft.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/polis-motiverar-avslag-med-lagar-som-inte-finns/

Detta följer ett tydligt mönster för den som är insatt i frågan. Det är en del av en mångårig agenda hos tongivande så kallade tjänstemannaktivister inom Polismyndigheten. Tämligen uppenbart är att dessa tjänstemannaaktivister är mycket väl medvetna om att det är de illegala vapnen som är problemet i Sverige och EU i stort, inte laglydiga jägares och sportskyttars vapen. Men agendan är att så långt man kan att avväpna allmogen, i synnerhet från vapen med “hög eldkraft” för att citera Peter Thorsells debattinlaga i DN.

http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/

Denne är Polismyndighetens verksamhetsansvarige vad gäller vapenfrågor men ser uppenbart inget problem i att kombinera sin roll som offentlig tjänsteman samtidigt som han bedriver debatt, opinionsbildning och politisk lobbyism. Detta har gjort att Thorsell i hög utsträckning förverkat sitt förtroende bland landets laglydiga vapenägare, i synnerhet som myndigheten inte hörsammar svensk lagstiftning i sitt myndighetsutövande utan förlitar sig på eget “hittepå” som t.o.m. resulterat i avslag på en licensansökan från en landslagsskytt p.g.a. “bristande aktivitet”.

http://mobil.kuriren.nu/nyheter/slut-med-skytte-och-jakt-i-sverige-8692365.aspx

Dessutom har Thorsell personligen duperat massmedia genom desinformation i uppenbart propagandistiskt syfte.

http://www.jaktojagare.se/kategorier/debatt/tv4-fick-felaktiga-vapenfakta/

Man har dessutom givits vad närmast kan beskrivas som carte blanche av de senaste regeringarna för att driva sin agenda. Man gjorde ett långtgående försök att i Rydheims vapenutredning 2013 att bl.a. driva igenom retroaktiv lagstiftning, vilket som bekant strider mot svensk grundlag, för att “ta död” på kpistskyttet, en liten skyttegren som dock har stor betydelse för Försvarsutbildarna och därmed vår militära beredskap. Doris Högne Rydheim som gjorde denna utredning var själv ledamot i Rikspolisstyrelsen och rektor för Polishögskolan i Solna och därmed påtagligt jävig.

http://www.svd.se/polisen-lyssnar-inte-gor-vara-politiker-det

Utredningen fick hård kritik i remissrundan och föll således inte i god jord. Men när tjänstemannaaktivisterna inom Polismyndigheten fick mothugg på hemmaplan så sprang man istället till EU-Kommissionen.

Ett försök gjordes via vår svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström vid samma tid som Rydheims utredning men stötte på rejäl patrull. Man lät sig dock inte nedslås utan bidade sin tid.

Den italienske EU-Kommissionären Fabio Marini, som gjord sig känd som en uttalad motståndare till civilt vapeninnehav, fick assistans av Christer Henriksson från Polismyndigheten som sakkunnig i sin “Task Force”. Alltså hade svenska Polismyndigheten en kanal rakt in i EU-Kommissionen. Blott fem dagar efter attentaten i Paris försökte så EU-Kommissionen att köra igenom sitt  drakoniska förslag till nytt Vapendirektiv, som i princip enbart berörde legala vapen, “medan järnet var varmt.” Dessutom var detta i strid med EU:s egna regelverk om probleminventering och konsekvensanalys. Runt om i Europa knöts nävarna bland laglydiga vapenägare och en storm av kritik följde. EU-Kommissionen märkte att saken inte skulle bli fullt så enkel och resultatet återstår att se vad detta blir.

På hemmaplan så utsåg samtidigt svenska Regeringen Peter Thorsell som expert att bistå som sakkunnig i Bryssel. Samtidigt förhandlade Nils Hänninger, chefsjurist på Justitiedepartementet, å Sveriges vägnar i GENVAL där denne enligt läckta dokument synbart högtidligen struntade i Riksdagens mandat och mer gick på EU-Kommissionens och Polismyndighetens linje.

Av en händelse råkar nämnde Hänninger vara fd. kollega med Thorsell från dessa herrars tid på Dalapolisen. En i högsta grad potentiell jävsituation kan tyckas. Men enligt Thorsells chef Lars Tonneman föreligger ingen jävsituation. Att Thorsell sitter med som adjungerad i Bryssel åt Regeringen samtidigt som denne agerat remissinstans för EU-Kommissionens förslag, som de facto Polismyndigheten varit delaktiga i att ta fram, är tydligen heller inte att anse som jäv. Remissvaret från Polismyndigheten var just myndighetens svar och inte Thorsells personliga även om han råkade vara den som skrev det hävdar Tonneman. Som av en slump råkar också Tonneman vara gammal kollega med såväl Hänninger som Thorsell från tiden på Dalapolisen. Av de 1500 sidor dokument som skickats mellan Hänninger och Thorsell fanns plötsligt blott 200 kvar för att sedan helt hemligstämplas. Ett i sanning intressant förfarande då dessa är offentlig handling och skall vara tillgängliga för medborgarna enligt Offentlighetsprincipen, en elementär del i en förment demokrati. Således kan man undra huruvida Hänninger företrätt vår Riksdag eller sina f.d. kollegor tjänstemannaaktivisterna på Polismyndigheten? Regeringen bedyrar genom inrikesminister Ygeman att man har fullt förtroende för sina tjänstemän och är oförstående för att man får kritik utav oppositionspolitiker som Sten Bergheden (M), som är en av dem som hårdast stått upp för legala vapenägare, när denne påpekar att man agerar mot det riksdagsmandat man har att följa.

http://www.folkbladet.nu/1606613/ygeman-sviker-jagarna?mobil

Valero ställer sig likt Ygeman frågande varför svenska laglydiga vapenägare är förbannade? IPSC-skyttarna har dessutom fått höra utav vår inrikesminister, som svurit att värna laglydiga vapenägare, att de är att anse som varandes på “marginalen” och därmed passande bondeoffer i en symbolpolitisk process som inte kommer att få någon effekt för att främja Europas säkerhet.

Jag erkänner, jag har en bias. Jag är jägare och sportskytt. Till skillnad från Valero förstår jag varför landets laglydiga vapenägare är heligt förbannade. Jag röstade även nej till EU. Med tanke på den travesti till politisk process vi nu bevittnar är jag stolt att säga att jag hade röstat likadant idag. Att sälla sig i Hallelujakören som lovsjunger EU som garant för vår demokrati gör undertecknad inte. Tvärtom. Jag hyser en förhoppning om att ett eventuellt Brexit blir den nödvändiga ögonöppnare som krävs för att öka medvetenheten om hur den politiska processen inom EU faktiskt fungerar. Det omtalade demokratiunderskottet är ytterst påtagligt. Ty något är ruttet uti konungariket Sverige, för att travestera Hamlet, men också i högsta grad i maktens korridorer i Bryssel…

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting. Bookmark the permalink.

3 Responses to Varför är laglydiga vapenägare förbannade?

    • Patrick says:

      Att gå ur EU är ingen lösning.

      • Det är förstås en fråga om personliga politiska bevekelsegrunder. Så länge inte EU-Kommissionen tillsätts genom demokratiska val, så länge EU-Parlamentet mest fungerar som ett demokratiskt rättfärdigande och som moderator snarare än verklig maktbas och så länge insynen är så dålig som den är kan jag inte se EU-projektet som demokratiskt. EU-Kommissionen består av tillsatta tjänstemän som påverkas av lobbyism från andra tjänstemän. Det är i mina ögon inte ett acceptabelt förfarande ur demokratiskt hänseende. Att EU-Kommissionen sedan verkar tycka att man kan ignorera subsidiaritetsprincipen gör inte saken bättre. Jag har inga problem att se mig som politisk nationalist i den bemärkelsen att jag anser nationalstatens suveränitet vara okränkbar. Något Europas Förenta Stater där utveckligen och agendan skall dikteras av teknokrater ser jag inte som det minsta önskvärt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s