Det är idag konservativt att vara liberal

Rubriken må låta kontradiktorisk men den har faktiskt större relevans än vad man kan tro. I en krönika i Jönköpingsposten häromdagen gjordes denna iakttagelse då många förmenta liberaler idag synbart har få dubier att begränsa för laglydiga medborgare vilkas livsstil man inte delar.

http://www.jp.se/article/kronika-liberaler-forsvarar-frihet-nar-det-passar-dem/

Detta är i högsta grad uppenbart vad gäller EU:s Vapendirektiv där Moderaternas Anna Maria Corazza-Bildt och Cristopher Fjellner deklarerat att man kommer att rösta ja, trots att direktivet inte följt gängse protokoll vad gäller konsekvensanalys, probleminventering och subsidiaritetsprincip. Enligt Corazza-Bildt och Fjellner kommer ett ja inte påverka svenska vapenägare eftersom vår lagstiftning redan harmoniserar med direktivets påbjudna lagändringar. Detta är dock fel, Fjellner föresvävar att exempelvis magasin är reglerade i lagtext vad gäller sportskyttevapen vilket inte är fallet. En laglydig vapenägare vilken idag äger ett legalt magasin kan således över natt bli en klassad som kriminell emedan en kriminell som inte har vapenlicens inte berörs av lagstiftningen i fråga. Vad är säkerhetsvinsten? Vad säger detta om synen på den laglydige medborgaren? Enligt Fjellner så är det dock lätt att bara rösta nej, vilket exempelvis SD:s ledamöter sagt att man skall göra. Som EU-vän vill man dock inte göra sig obekväm genom att rösta nej och återremittera frågan, det skulle kunna innebära att man får minskat inflytande i andra frågor framgent. Vän av ordningen så kan man dock ställa frågan vad konstitutionella lagar och förordningar tjänar för syfte om man finner det acceptabelt att tulla på dessa för “The Greater Good”. Att inrikesminister Ygeman, i egenskap av socialist, finner det acceptabelt att utpeka laglydiga medborgare som varandes “på marginalen” är i sig anmärkningsvärt ur ett demokratiskt hänseende men än mer så om liberaler köper samma agenda. Vem definierar “The Greater Good” och vilka är nästa laglydiga medborgare som kan anses vara “på marginalen? Har man accepterat detta förhållningssätt en gång har man köpt principen och därav är värnandet av konstitutionella spelregler så viktiga. Att vara en genuin liberal är inte avhängigt en sakfråga, det är att värna ett ideologiskt förhållningssätt som även involverar människor vars intressen man själv inte nödvändigtvis delar.

Tyvärr har det politiska landskapet idag förändrats där förmenta liberaler inte alls framstår som särdeles liberala. Liberalernas Birgitta Ohlsson ser t.ex. det som en självklarhet att staten skall reglera föräldrapenningens fördelning, inte medborgarna själva. Att vara liberal har således idag blivit något konservativt.

För att återgå till frågan om EU:s Vapendirektiv så framstår Corazza-Bildt och Fjellners agerande således mycket märkligt. Man riskerar genom att rösta ja att alienera ett stort antal kärnväljare från Moderaterna och driva dessa i SD:s famn. Man bekräftar även bilden av ett maktfullkomligt Bryssel som fått ett eget liv och man stryker därigenom en federalistisk utveckling medhårs. Således är risken uppenbar att alltfler medborgare blir EU-skeptiker. Att vara sistnämnda inom något parti utanför V eller SD är idag inte gångbart på samma sätt som Corazza-Bildt och Fjellner menar att man får det svårt att få gehör i andra frågor. Att vara EU-skeptiker är att vara en “deplorable” för att travestera Hillary Clinton eftersom vederbörande därigenom omgående tillskrivs samma tankegods som Marinne Le Pen eller Gert Wilders eftersom EU-skepticismen i stor grad drivs av den yttersta högern idag. Men det är också ett sätt att effektivt skrämma meningsmotståndare till tystnad precis som att rasistkortet ständigt delas ut till dem som ifrågasätter den generösa migrationspolitiken. Detta är således ett uttryck för identitetspolitikens intåg på den politiska arenan. Det är således mer relevant att något ifrågasätts, inte på vilket sätt.

Att det europeiska samarbetet medfört positiva effekter råder ingen som helst tvekan om. Kol- och Stålunionen var ett genuint och behövligt fredsprojekt o.s.v. men är medborgarna betjänta av ett alltmer federalistiskt och maktfullkomligt Bryssel där konstitutionella spelregler och laglydiga medborgare “på marginalen” åsidosätts för “The Greater Good”? Är det att anse att vara en “deplorable” om man vill hävda en nationalstats suveränitet och det konstitutionella regelverket visavi Bryssel? Denna utveckling göder ett ökat motstånd mot EU-projektet i sin helhet och tyvärr tillskrivs som redan påpekats detta motstånd alltsomoftast per definition egenskaper och tankegods som de avarter som t.ex. Wilders ger prov på. Att förbjuda en religion strider mot individens fri- och rättigheter, att man i ett fungerande sekulärt samhälle där ledstjärnan är alla människors lika värde kan ställa krav på att religionen skall vara en fråga mellan individen och dennes gud är däremot en annan sak. Sistnämnda är att i liberal anda värna individen. Att vara skeptisk till EU-projektet av idag betyder således inte att vederbörande behöver vara i besittning av tveksamt tankegods, tvärtom.

Att denna utveckling inte bara förekommer på denna sidan Atlanten kan knappast undgått någon givet t.ex. Trumps valseger. Dave Rubin påpekade i förra månaden hur “The Left is no longer liberal”, en iakttagelse som är synnerligen relevant.

Demokraterna i USA bär uppenbara likheter med liberala företrädare på denna sidan Atlanten, vilket också förklarar den stora indignationen över Trumps valseger. Som John Pilger påpekade bär Demokraterna en påtaglig skuld till Trumps valseger genom sitt agerande att lyfta fram Clinton framför Sanders under tveksamma omständigheter i primärvalen på samma sätt som våra liberaler bär skuld till den ökande EU-skepticismen bland Europas laglydiga vapenägare då man tyvärr verkar dela samma typ av villighet att kompromissa med konstitutionella spelregler och liberalismens syn på individens fri- och rättigheter för “The Greater Good”. Problemet förblir dock vem som definierar vad som är “The Greater Good”? Synbart är det idag konservativt att vara liberal.

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive. Bookmark the permalink.

One Response to Det är idag konservativt att vara liberal

  1. Pingback: “-Et tu Brute?” | blickovernejden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s