Att klä en agenda i andra kläder

Jakt och sportskytte var en gång i tiden tämligen okontroversiella företeelser, inte minst i Sverige men även så ute i Europa. Över tid, i takt med ökad urbanisering och kulturella förändringar ses emellertid dessa företeelser som inte lika självklara. Detta framförallt inte bland medborgare som inte berörs av eventuella inskränkningar eller vilka har en bild av dessa företeelser som inte stämmer med verkligheten. Generationer som vuxit upp med att kött kommer från butiken i tråg och där man från unga år genom sagor och Disneyfilmer likt Micke & Molle matats med en bild av jägaren som ondsint saknar av förståeliga skäl i stort en naturlig koppling till jakt, viltvård och landsbygdens förutsättningar och djurhållning i stort. Djurrättsaktivister vilka tillämpar ett moralfilosofiskt likhetstecken mellan djur och människor försöker titt och tätt sabotera jakter. Man ser människan som apart från biotopen och inte en del utav den. Ur ett biologiskt perspektiv är det ehuru lika naturligt för människan som för vargen att jaga älg, måhända än mer så när skogsbruket numera är en stor variabel vilket stundom kolliderar med viltvårdsintresset där jägarna förespråkar en större återhållsamhet emedan skogsbolagen vill hålla betesskadorna nere.

http://svenskjakt.se/opinion/debatt/jagaren-en-sista-bastion-viltet/

Vad gäller sportskytterörelsen så sågs denna förr om åren som en nationell tillgång och uppmuntrades. Med det Kalla krigets slut och värnpliktens avskaffande, låt gå att den senare återinförts i begränsad utsträckning, så har emellertid bilden förändrats. Snarare ses sportskytterörelsen som ett potentiellt problem, en bild som odlats av en aktivistisk tjänstemannakår inom Polismyndigheten under många år.

http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/

Den så kallade “Doris-utredningen” 2013 var ett tydligt exempel på detta där utredaren Doris Högne Rydheim, tillika rektor för Polishögskolan i Solna och ledamot i Rikspolisstyrelsen,  i SVT inför utredningen sade att: “-Skytte är ingen sport, tacka vet jag hockey!” Hennes förslag involverade bl.a. retroaktiv lagstiftning för kpistskyttet, retroaktiv lagstiftning är dock som bekant förbjudet enligt svensk lag. Det föresvävade dock inte som ett problem för Rydheim som framför tevekamerorna sade: “-Vi tar död på en sport!” Resonemanget var att även om man visste om att det var insmugglade vapen som nästan uteslutande utgör problemet i dagens Sverige så skulle man lagstifta i förebyggande syfte eftersom när smugglingen stoppats så skulle laglydiga medborgares vapen bli stöldbegärliga.

Föga förvånande möttes Rydheims utredning av skarp kritik i remissrundan och fick inget större genomslag. Men så kom de ökända attentaten i Paris 2015 och genast kom EU-kommissionen inom några dagar med ett drakoniskt och kraftigt missriktat förslag, som ett eko av Rydheims utredning, som i princip helt fokuserade på laglydiga medborgare snarare än kriminella och terrorister. Detta var knappast förvånande då Bryssels utredare Fabio Marini haft svensk “experthjälp” utav Peter Thorsells högra hand Lars Henriksson. Efter många turer så gick ett urvattnat Vapendirektiv igenom, trots att detta inte följt gängse regelverk om konsekvensanalys, probleminventering och subsidiaritetsprincip, ett direktiv som nu skall implementeras på nationell nivå.

Morgan Johansson förefaller ha lärt sig av EU-kommissionen och ämnar lägga fram ett förslag om skärpt vapenlagstiftning, trots att lagrådet menar att det inte följer svensk lag.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6774555

Vad gäller Bryssel verkar man missbelåtna med att inte ha fått igenom sin drakoniska variant på vapendirektiv, vilket föranleder att man istället levererar ett generalangrepp på jakten och sportskyttet utifrån en förment miljöaspekt, genom att förbjuda bly i ammunition.

https://www.gunsweek.com/en/current/news/lead-ammo-ban-eu-it-again

Dock medför ett förbud mer problem än vad det gör nytta. För jaktens del innebär stålhagel ökad rikoschettrisk, risk för gräsbränder p.g.a. gnistbildning vid skott mot markvilt. Stockar som innehåller stålhagel riskerar att kasseras vid sågverken. Eftersom stålhagel har lägre densitet än bly tappar också haglen fart fortare vilket leder till högre skadeskjutningsfrekvens. För att få samma utgångshastighet som blyammunition måste stålammunition laddas hårdare, något som inte alltid är lämpligt för äldre hagelvapen, som ofta dessutom är hårt trångborrade. Substitut till bly mer än stål finns i form av vismut, som dock funnits ha andra miljömässiga sidoeffekter.

Vad gäller blyförbud i kulammunition skulle detta få grava konsekvenser för  t.ex. 22-skyttet. Helkopparkulor för centralantänd ammunition är bl.a. kontroversiell och förbjuden i vissa tyska delstater efter flera incidenter med rikoschetter, vissa med dödlig utgång.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712013848

Koppar är i sig inte särdeles nyttigt. Kort sagt finns en hysteri kring bly i ammunition som inte kan backas upp empiriskt.

http://www.skyttesport.se/Information/Nyheter/Nyhetsarkiv2009/Vitbok-om-bly-i-kulfang1 

I vårt grannland Norge har man till och med återinfört blyammunition då det inte fanns empiriskt grund för förbudet.

https://www.nraila.org/articles/20150204/norwegian-parliament-votes-to-repeal-lead-shot-ban

Men om syftet från Bryssels sida att i görligaste mån göra livet surt för laglydiga jägare och sportskyttar så är agendan väldigt tydlig. Det gäller bara att klä agendan i andra kläder för att den skall framstå som mer lättköpt för den oinsatta massan.

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in Västergötland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values.
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife, International politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s