“-Allt krig är vilseledning.”

Så beskrev Sun Tzu, den kinesiske generalen, strategen och filosofen krigföringens natur i sitt verk Krigskonsten på 500-talet före Kristus. Sun Tzus filosofiska tänkande kan emellertid också tillämpas inom politiken, företrädesvis i kombination med Niccolò Machiavellis tankar kring att gripa tillfället i flykten, något som han beskrev i Fursten (publicerad 1532 efter hans död) som virtù. Inom dagens svenska politik så förefaller denna degenererats bortom demokratiska ideal till att precis som beskrivs i Fursten “att gripa och behålla makten”, till alla pris.

Därav har vi kunnat se högst dubiösa parlamentariska kullerbyttor som Decemberöverenskommelsen och Januariöverenskommelsen, politiska överenskommelser som ställt den ideologiska spelplanen på ända vilket också avspeglats tydligt i allt påvrare väljarsympatier för bl.a. Socialdemokraterna.

Samtidigt råder en situation i landet som alltmer kan liknas vid ett lågintensivt krig där antalet sprängdåd bär tankarna till Spanien under ETA:s mest intensiva period eller till Nordirland under The Troubles. Samtidigt vidhåller justitieminister Morgan Johansson att risken att råka illa ut i Sverige var större på 1980-talet. Ett minst sagt märkligt resonemang som torde grunda sig på att fler då dog av de skador de tillfogades. Våldsbruket ser idag annorlunda ut och traumasjukvården är bättre och skadade kommer fortare under vård eftersom de flesta idag har mobiltelefon. Så för att kunna uttala sig om saker och tings beskaffenhet uti Riket måste man således se till hur många våldsincidenter som utförs, inte hur många som dör av dem, för att kunna ge en rättvisande bild.

Efter en osedvanligt våldsam helg, t.o.m. med Malmö-mått mätt, gick idag Sverigedemokraterna ut med att man avser rikta ett misstroendevotum mot justititeminister Morgan Johansson som man menar inte insett lägets allvar. Moderaterna och Kristdemokraterna slöt upp men föga förvånade förefaller Liberalerna och Centern inte vilja göra gemensam sak då man inte vill stöta sig med Regeringen givet JÖK:en. Således lär justitieministern kunna andas ut.

Samtidigt har Regeringen häromveckan gått ut med ett program om 34 punkter för att bemästra den allt grövre gängkriminaliteten i landet. En av punkterna handlade om att reglera vapenmagasin då inrikesminister Mikael Damberg påstod att det var ett problem att polisen tvingas lämna tillbaka dylika till gängkriminella, trots Brb 36:1 och RB 27:1, då magasin inte är tillståndspliktiga. Detta var något som också Polismyndigheten hävdade i en skrivelse 14/10, en skrivelse med osedvanligt god tajming. Adam Marttinen, SD:s ledamot i Justitieutskottet, ställde således en formell riksdagsfråga till inrikesministern varpå denne svarade att det:

“-..inte varit möjligt att få fram underlag som visar hur ofta det sker att polisen tvingas lämna tillbaka magasin till personer inom den gängkriminella miljön”

Vidare hävdade inrikesminister Damberg att:

“-Ytterst få jägare och sportskyttar påverkas.”

Det senare är en ren lögn liksom troligtvis även den beskrivna problematiken avseende magasin. Det är också värt att notera att det förslag Regeringen lagt om magasinreglering går tillbaka ända till den s.k. Doris-utredningen 2013. Den utredningen var så medioker att den inte ens blev en proposition. Doris Högne Rydheim, vid tiden ledamot i Rikspolisstyrelsen och rektor för Polishögskolan i Solna, påvisade sin bristande objektivitet genom att inför utredningen i SVT yppa:

“-Skytte är ingen sport, tacka vet jag hockey!”

Sin position till trots föreföll dock Rydheim besitta högst bristande kunskaper i juridik och förordade bl.a. grundlagsvidrig retroaktiv lagstiftning. Vidare så anfäktande hon tankemodellen att det legala vapenägandet i landet var oproblematiskt men att legala vapenägares vapen skulle bli stöldbegärliga efter att myndigheterna stoppat smuggligen av illegala vapen in i landet varpå en proaktiv lagstiftning riktad mot jägare, sportskyttar och samlare var nödvändig. Föga förvånande blev kritiken svidande mot utredningen.
Dock så kom utredningens narrativ genom svenska Polismyndighetens försorg att gå igen i Bryssel via EU-kommissionär Cecilia Malmström (L) 2014 för att då inte vinna gehör och genast uppstå i drakonisk form efter terrorattentaten i Paris hösten 2015. Detta kom så att utmynna i en kompromiss mellan EU-kommissionen och EU-parlamentet som ännu inte implementerats på nationell nivå i Sverige eftersom sittande Regering velat överimplementera direktivet, något Riksdagen inte gått med på. Således är det uppenbart att Regeringens 34-punktsprogram delvis handlar om att försöka driva igenom en överimplementering nämnda direktiv, låt vara i annan kosmetisk skrud.

På europeisk nivå så har samtidigt den nu avgående EU-kommissionen givit ECHA, den europeiska kemikalieinspektionen, en organisation där flera ledamöter i riskvärderingsgruppen uppges ha problem med att förhålla sig objektiva, i uppdrag att ta fram underlag för ett blyförbud i ammunition. Man hävdar att blyhagel vid sjöfågeljakt är ett problem liksom blysänken vid fiske. Detta må låta som något som inte är ett större problem, Sverige har redan ett blyförbud vid sjöfågeljakt. Dessvärre så innebär EU:s definitioner att det i väldigt stora delar av Sverige, som är ett land rikt på sjöar, mossar, vattendrag och myrar, i princip blir omöjligt att jaga med blyammunition. För de som likt undertecknad jagar med äldre vapen är detta ett stort problem eftersom dessa inte mår väl av stålammunition. Införandet av ett blyförbud har också inneburit en större skadeskjutningsfrekvens eftersom stål har lägre densitet än bly och därmed tappar hastighet fortare och har sämre energiavgivning.

EU-kommissionens slutmål är dessutom ett totalt blyförbud i all ammunition, något som innebär avsevärda problem för exempelvis sportskyttet då det inte finns några fullgoda substitut för bly i luftgevärskulor och kaliber 22 Long Rifle-ammunition, kategorier som brukar definieras som insteg inom sportskyttet. Undertecknad ser det som uteslutet att EU-kommissionen inte besitter insikt i detta dilemma utan att detta snarare är en uttalad strategi för att uppnå de mål som man inte fick igenom i den kompromiss man slöt gällande Vapendirektivet, d.v.s. att så långt det bara går avveckla legalt civilt sportskytte i Europa. Precis som den svenska Regeringen använder sig av gängkriminaliteten som svepskäl att överimplementera EU:s Vapendirektiv så använder sig EU-kommissionen av miljön som argument för samma hoplofoba agenda.

Precis som att den nuvarande samhällssituationen i Sverige kan liknas vid ett lågintensivt krig så kan också den politiska agendan att avveckla jakt och sportskytte för laglydiga medborgare liknas vid militär vilseledning i Sun Tzus anda i kombination med Machiavellis tankar om virtù, att gripa tillfället i flykten. Att berörda medborgare ser detta som en illa förtäckt krigsförklaring mot deras livsstil och intressen kan knappast te sig som förvånande även om exempelvis Mikael Dambergs politiskt sak(o)kunnige Oskar Magnusson gör sitt yttersta för att misskreditera dem som opponerar mot agendan som konspiratoriska foliehattar. Man måste dock komma ihåg att såväl Sun Tzu som Niccolò Machiavelli verkade i en tid där parlamentarism, offentlighetsprincip och tillgång på information inte existerade. Således kan det straffa sig att tro att så vore..

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, Bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Philosophy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s