En S-märkt islamistisk följetong

Idag rapporterade Frederico Moreno i Kvällsposten om hur medlemmar inom SSU, Transport och LO i Skåne än en gång flaggat för att något inte står rätt till inom SSU Skåne. Det riktas anklagelser om homofobi, sektliknande styre och om hur unga medlemmar som manipulerats att konvertera till islam.

Den som främst utpekas är 29-årige Ahmed Mansour. Efter en granskning för två år sedan nödgades tre SSU-profiler att stiga utav utöver nämnde Mansour. Den senare lämnade ordförandeskapet för SSU Skåne, men har varit fortsatt aktiv i Helsingborg. Kvällspostens nya granskning visar på att kretsen under Mansours tid som kassör nyttjade 90 000:- utav föreningspengarna på högst tvivelaktigt sätt, dessa gick bl.a. till parkeringsböter, elektroniska prylar, bio, bensin, livsmedel och snabbmat.

Det är t.ex. en sak om en organisation bjuder kursdeltagare på mat vid utbildningstillfällen eller att någon elektronik köps in till ett event. Att däremot betala parkeringsböter med föreningsmedel framstår som högst tveksamt vilket gör att det även går att fundera över hur övriga medel spenderats? Den revision som gjordes av SSU Helsingborgs kassahantering kom fram till att denna inte var stadgeenlig varpå revisorerna rekommenderade årsmötet att inte bereda sittande styrelse ansvarsfrihet.

Dessvärre är förskingring inget nytt fenomen inom föreningslivet. Vad än värre är att det finns en ideologisk dimension i detta som är graverande för moderpartiet, i synnerhet då det likaledes finns fog för att även ifrågasätta människosynen inom SSU Helsingborg.

Flera medlemmar har flaggat för att Mansours värderingar inte stämmer överens med SSU:s och moderpartiets dito när det gäller tanken om allas lika värde.

”-Ahmed Mansour har vid flera tillfällen sagt att homosexualitet är fel.”

Fredrico Moreno och Kvällsposten har uppger att man varit i kontakt med ett flertal medlemmar som oberoende av varandra uppgett att SSU Helsingborg styrts som en sekt, där unga kontrollerats och manipulerats och att minst fem ungdomar som gått med i SSU Helsingborg sedermera konverterat till islam och blivit inpräntade att bögar är äckliga och att homosexualitet syndar mot religionen. Flera uppger att man sedermera helt lämnat arbetarrörelsen.

När Socialdemokraterna i Helsingborg nåddes dessa uppgifter och lyfte dessa anklagelser med Ahmed Mansour avgick vederbörande från sina uppdrag i såväl S som SSU. Därefter blev han uppsagd av Transportarbetarförbundet. Mansour är dock inte utesluten som medlem, vilket gör att han har motionsrätt till kongressen. Vissa fackförbund tillåter till exempel att aktiva Sverigedemokrater får vara medlemmar men att dessa inte får uppbära förtroendeuppdrag. Enligt vissa medlemmar är dock Mansour fortfarande aktiv i SSU Helsingborg och styr bakom kulisserna.

I en kommentar till Kvällsposten skrev Mansour:

”-Det stämmer att jag inte längre är politiskt aktiv och har därmed lämnat samtliga politiska uppdrag för S och SSU. Jag lämnade för att jag inte riktigt kände att jag hade samma energi som tidigare så jag valde att prioritera att göra andra saker.

Det är väldigt tråkigt om någon ska ha påstått någon av de andra oerhört allvarliga anklagelserna, som inte ens stämmer.”

När de första varningsflaggorna höjdes 2018 om att något inte stod rätt till gick 33 SSU-medlemmar ut i en debattartikel i Aftonbladet om hävdade att granskningen av SSU Skåne var liktydigt med fake news och del i en medveten desinformationskampanj. Två av de undertecknande medlemmarna har därefter ertappats med att hysa antisemitiska och antisionistiska åsikter. Detta är dessvärre inga isolerade händelser som är begränsade till SSU Skåne. Socialdemokraterna har alltsedan 1994 hyst ett internt islamistiskt problem, något som bl.a. Helena Edlund redogjorde för på ett föredömligt sätt i sin bloggpost Socialdemokratins islamistiska draksådd. Även Arbetarepartiet belyste problemet i sin nätpublikation Nya Arbetaretidningen i samband med avslöjandet om problemen i SSU Skåne 2018.

Det hela började med att islamisten Mahmoud Aldebe, make till den utskämda f.d. centerpartisten och nämndemannen Ebtisam Aldebe och far till klädskaparen Iman Aldebe, som bland annat uppmärksammats för sina moderniserade varianter på hijab och försök till att göra “slöjan hip”, tog kontakt med Socialdemokraterna för att sondera terrängen beträffande ett samarbete mellan dessa och Sveriges Muslimska Råd (SMR).

https://blickovernejden.wordpress.com/2018/03/06/det-sekulara-samhallet-ar-garanten-for-religionsfrihet-liksom-for-friheten-fran-religionen/

Det var dock ingen hemlighet att SMR ansågs ha islamistiska kopplingar och leddes av någon som förespråkade sharia- och särlagstiftning. Mahmoud Aldebe pekades exempelvis ut som Muslimska brödraskapets nyckelperson i Sverige i professor Jonas Otterbecks avhandling Islam på svenska (2000). Muslimska brödraskapet grundades i Egypten 1928 och uttryckte under Andra världskriget öppet stöd för Nazityskland och uppbar även finansiering därifrån. Organisationen EXPO definierar således Muslimska brödraskapet som en öppet antisemitisk organisation. Att notera är också att Muslimska brödraskapet är terroriststämplat i Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. 16 juni 1979 genomförde organisationen ett uppmärksammat terrorattentat mot Artilleriets Kadettakademi i syriska Aleppo, ett attentat som lämnade någonstans mellan 50 till 80 döda.

I tidningen Broderskap kommenterades dock från socialdemokratisk sida förutsättningarna för ett samarbete på följande vis:

”-Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – de skulle tillsammans kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.”

Ett direkt samarbete hade dock kunnat ses som politiskt känsligt givet Aldebes “profil”. Därav kom samarbetet att gå igenom ombud, via Broderskapsrörelsen -socialdemokratins kristna förgrening. Den senare kom 2011 att byta namn till Tro & Solidaritet för att ha en mer mångkonfessionell framtoning istället för en uttalat kristen sådan.

Under åren 1996-1998 hölls fyra utbildningstillfällen för Sveriges Muslimska Råd av Socialdemokraterna och Broderskapsrörelsen, däribland på Bommersvik. Dessa bekostades dels med skattemedel i form av projektmedel från dåvarande Invandrarverket och Inrikesdepartementet samt genom medel ur SAP:s jubileumsfond. Utbildningarna sågs som framgångsrika och beskrevs i följande ordalag:

“-En rejäl dialog mellan socialdemokratiska idéer och traditioner samt muslimska ideal för samhället”.”

Det är dock i sanning anmärkningsvärt att ett parti vars värdegrund vilar på ett egalitärt och sekulärt samhälle där alla människors lika värde är essentiella begrepp medvetet inledde ett samarbete med en organisation vars ideologiska grundvalar bär på uppenbara fascistiska drag. Vad gäller synen på t.ex. kvinnans roll i samhället säger sig Muslimska Brödraskapet stå för jämställdhet men i praktiken ser man helst att kvinnan inte “belastas” med något utöver hennes “naturliga roll” inom familjelivet. Vilken syn man hyser på sexualitet utöver den heteronormativa behöves knappast redogöras för.

2006 riktade Aldebe i ett brev till samtliga riksdagspartier följande krav, under föresatsen att själv representera ”den muslimska minoriteten” i landet:

Statlig imamutbildning

Betald ledighet vid muslimska helgdagar

Automatisk lärarlegitimation till imamer och hemspråkslärare – detta med syftet att ”skapa en naturlig integrering av islam i svenska skolor”.

Muslimska begravningsplatser i samtliga kommuner

Halalslakt

Könssegregerade simhallar och gym

Byggnation av en moské i varje svensk kommun finansierat genom räntefria lån

Särlagstiftning och sharia, främst gällande familjerätt, för att ”befrämja den muslimska gruppens status och skydda den mot majoritetssamhället.

Det var således helt uppenbart av de krav som Mahmoud Aldebe ställde att vederbörande på inget sätt hyste något intresse av att se en assimiliering av muslimer in i det svenska samhället. Alltför många blandar dock ihop begreppen integration och assimilering. Integration innebär att majoritetskulturen måste anpassa sig till minoriteten och assimilering å sin sida att minoriteten anpassar sig till det omgivande majoritetssamhället. Alltsedan mitten på 1970-talet så talar vi emellertid inte längre om assimilering eftersom Sverige numera är ett förment mångkulturellt land. Därav skall minoritetskulturer integreras och majoritetskulturen anpassa sig. Frågan som omedelbart infinner sig är dock hur en samhällelig kohesion kunna upprätthållas om man t.ex. i en nationalstat skall tillämpa rättskipning efter credo? Vem definierar efter vilket rättesnöre någon skall dömas efter, särskilt om någon definerar sig som sekulär? Detta är förstås en fullkomligt orimlig samhällsmodell som ofrånkomligen kommer att skapa friktion. Islamismen gör dock ingen differentiering mellan politik och religion, dessa är symbiotiska.

Det är således fullkomligt ideologiskt ohållbart att definiera sig som socialdemokrat och samtidigt inta en apologetisk hållning visavi islamister, än mindre att aktivt samarbeta med sådana. Det har länge varit en uttalad strategi bland islamister att erövra tolkningsföreträde och säga sig representera Sveriges muslimer, precis som Aldebe gjorde i sitt brev till riksdagspartierna 2006. Vi lever dock i ett tidevarv kännetecknat av antiintellektualism och identitetspolitik och där rasistkortet delats ut med sådan frenesi och att många inte längre vågar ifrågasätta. Därmed har islamisterna i hög utsträckning lyckats i sin strategi att få all kritik mot islamismens politiska mål att likställas med uttryck för rasism. Detta är vad man i militära termer kallar för psykologisk påverkansaktion. Att ifrågasätta får ofrånkomligen konsekvenser, något som inte minst märktes i fallet med den principfasta socialdemokraten Ann-Sofie “Soffan” Hermansson.

https://blickovernejden.wordpress.com/2020/01/29/rattegangen-mot-ann-sofie-soffan-hermansson-demokrati-vs-despoti/

Tyvärr har vi ett flertal i detta land som gör sig till s.k. nyttiga idioter för islamisternas politiska mål. En av dessa är Martin Aagård som tidigare jobbade som skribent på Aftonbladet. Denne skrev i samband med rättegången mot Hermansson en artikel om islamisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi från Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén i vilken han vägrade kalla dem för extremister utan istället beskrev dem i följande ordalag:

“..ett par antirasistiska svarta pantrar som vill bekämpa hela jävla systemet genom att stämma det förra kommunalrådet för att ha kallat dem ”extremister” på sin blogg.”

https://blickovernejden.wordpress.com/2020/02/12/nyttiga-idioter-ar-en-samhallsfara/

Martin Aagård bör måhända skriva in sig på Historia A på Stockholms universitet då Svarta Pantrarna som han jämförde Doubakil och Abdullahi med i allra högsta grad var en vänsterextrem organisation som hämtade inspiration från bl.a. marxism-leninism och maoism.

De nya larmen inom SSU Skåne är således inget som enkom utgör ett isolerat regionalt problem inom svensk socialdemokrati. Detta är en endemisk S-märkt islamistisk följetong och det en soppa man medvetet kokat ihop över decennier, helt på egen hand, vilket således utgör ett problem som inte går att lösa i en handvändning. Detta är dock frågor man måste ta itu med om man har för avsikt att återbygga någon form av politisk trovärdighet vad avser spörsmål som islamism, kvinnoförtryck och hederskultur.

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, Bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, Egypt, History, International politics, Islamism, Journalism, Philosophy, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Syria, Terrorism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s